Base Timeoff: Uỷ quyền duyệt đề xuất in

Sửa đổi trên: Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 4:33 CH


Quản lý cấp cao có nhiều đề xuất timeoff cần xử lý. Trong một số hoàn cảnh không đủ thời gian để sắp xếp xử lý hết timeoff trước thời gian khóa duyệt của CnB, ảnh hưởng đến kết quả tổng kết dữ liệu của nhân sự. 

Họ thường có thư ký và muốn ủy quyền duyệt timeoff cho những người này.

Đẻ hỗ trợ trường hợp này, Base đã update tính năng uỷ quyền duyệt đề xuất timeoff, kết quả duyệt vẫn ghi nhận cho giám đốc

1. Cài đặt

Để sử dụng tính năng uỷ quyền duyệt đề xuất timeoff này, bạn thao tác như sau:

Lưu ý: Chỉ Admin/Owner có quyền thực hiện hành động tạo ủy quyền duyệt

Bước 1: Bật cho phép sử dụng tính năng uỷ quyền duyệt

Bạn truy cập vào AppBase Timeoff >>Cài đặt >> Chọn chính sách nghỉ phép

- Chọn tuỳ chỉnh nâng cao và chọn Có cho phép uỷ quyền duyệt

Bước 2: Chọn Sửa >> Chọn quản lý uỷ quyền duyệt để thiết lập người được uỷ quyền


Bước 3: Cài đặt người được uỷ quyền duyệt

- Lựa chọn loại uỷ quyền: Tạm thời/Vô thời hạn

- Người uỷ quyền: tag user

- Người được uỷ quyền: tag user

- Start Date/End Date: ngaỳ bắt đầu và kết thúc việc uỷ quyền

- Nếu chọn Tạm thời: Sẽ có cả ngày bắt đầu và kết thúc

- Nếu chọn Vô thời hạn: Chỉ có ngày bắt đầu

Lưu ý: Không chọn được ngày bắt đầu trong quá khứ

Trên 1 nhóm nghỉ phép,1 người duyệt chỉ được uỷ quyền cho 1 user khác

Và 1 user chỉ được nhận uỷ quyền từ 1 người

2. Người theo dõi

Sau khi cài uỷ quyền duyệt xong, người được uỷ quyền sẽ tự động được thêm vào danh sách người theo dõi của các đề xuất timeoff trong nhóm đó

Chỉ áp dụng cho đề xuất tạo mới sau thời điểm thiết lập uỷ quyền duyệt

Không thể bỏ theo dõi được 

3. Luồng Duyệt

+ Khi 1 đề xuất trong nhóm timeoff được tạo ra và đến lượt duyệt, cả người ủy quyền và người được ủy quyền đều sẽ nhận được thông bảo liên quan đến tất cả hành động của 1 timeoff

+ Màn hình của người được uỷ quyền

   Hiển thị thêm dòng thông bảo: Bạn được ủy quyền để xử lý đề xuất này bởi người được ủy quyền

Người được uỷ quyền chỉ có 2 lựa chọn là Chấp Thuận hoặc Từ chối

+ Khi người được ủy quyền (B) có hành động chấp thuận/từ chối đề xuất: 

  Hiển thị thông báo trên view người ủy quyền:  [fullname - người được ủy quyền] đã chấp thuận đề xuất này với ủy quyền từ bạn. 

+ Kết quả người duyệt hiển thị ở phần Người phê duyệt vẫn trên danh nghĩa người ủy quyền (không có người được uỷ quyền)

+ Danh sách Followers tự động add người được ủy quyền

4. Danh sách Noti gửi đến luồng người duyệt

- View của người ủy quyền (A): 

Tiếng Anh: [fullname - người được ủy quyền] approved/rejected this timeoff, authorized by you. 

Tiếng Việt: [fullname - người được ủy quyền] đã chấp thuận/từ chối đề xuất này với ủy quyền từ bạn

 - View của những người nhận noti khác:

Tiếng Anh : [fullname - người được ủy quyền] approved/rejected this timeoff, authorized by [fullname - người ủy quyền]. 

Tiếng Việt: TV: [fullname - người được ủy quyền] đã chấp thuận/từ chối đề xuất này với ủy quyền từ [fullname - người ủy quyền]

Lưu ý: 

- Trong trường hợp Tính năng ủy quyền duyệt tại Account và Timeoff đều được kích hoạt thì phần ủy quyền ở Account sẽ ghi đè lên trên của Timeoff.

- Khi người được ủy quyền được một người duyệt  khác forward, thì người được ủy quyền sẽ trở thành một người duyệt bình thường.Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.