Base Office: Print document by template in

Sửa đổi trên: Fri, 16 Tháng 9, 2022 tại 3:27 CH


To print document by template, please follow the steps bellow:


  • Step 2: In the left menu bar, select  Settings 


  • Step 3:  You choose Document type>> Edit>> Edit print template

  • Step 4: You create a print template with the doc or docx file by use variables on template file (the system will make automatic replace), then you add the file in section " Template "

File will show below the document type


  • Step 5: You choose a document to print>> print document by template 

The file after printing will display as follows: Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.