Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 5:06 CH


1. Giới hạn số giờ tăng ca trong 1 ngày


Để cài đặt số giờ giới hạn tăng ca trong 1 ngày, bạn thiết lập trên setting hệ thống hoặc setting trong từng chính sách

a. Setting hệ thống

Vào cài đặt hệ thống và điền số giờ giới hạn tăng ca trong ngày

Sau khi thiết lập, hệ thốngng sẽ hiển thị cảnh báo trên form tạo đề xuất 


b. Setting trong từng chính sách

Bạn chọn chính sách muốn thiết lập giới hạn giờ tăng ca trong ngày>> chỉnh sửa, sau đó điền số giờ giới hạn


Sau khi thiết lập, hệ thông sẽ hiển thị cảnh báo trên form tạo đề xuất
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.