Base Overtime

Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cập nhật trang Tổng quan (HDSD) - Thêm 1 bộ filter có 2 tùy chọn:  "Quản lý bởi tôi" và "Tất cả thành viên"  - Member có thể xem đư...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:03 SA
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Công thức tùy chỉnh: Bổ sung biển $pto_converted_normal_hour, $pto_converted_overnight_hour để lấy số giờ tăng ca trong ngày, qua đêm của đề xuất đã chuy...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:05 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Cập nhật form excel khi xuất dữ liệu tăng ca Chia làm 2 loại: Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất hoặc theo ca - Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất: +...
Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 6:05 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất (HDSD) - Phân quyền chỉnh sửa đề xuất theo vai trò: 2. Cho phép chấp thuận, xác nhận...
Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:49 SA
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Giới hạn số giờ tăng ca trong 1 ngày Để cài đặt số giờ giới hạn tăng ca trong 1 ngày, bạn thiết lập trên setting hệ thống hoặc setting trong từng chí...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 5:06 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Thêm tùy chọn Thời hạn xác nhận được tính từ khi ca đề xuất cuối cùng kết thúc Trước đây, SLA xác nhận tăng ca đang tính bắt đầu sau khi đề xuất tăng ca...
Fri, 19 Tháng 8, 2022 tại 4:32 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 6,7/ 2022
1. Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị các Nhóm chính sách trong Cài đặt bằng cách kéo thả lên xuống 2. Tăng giới hạn số lượng đề xuất quản lý có thể tạo ch...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 10:07 SA