Base Overtime

Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 4/2024
Cập nhật giao diện và bổ sung thêm Phương thức chuyển đổi giờ tăng ca - Sử dụng toàn bộ giờ tăng ca để tính lương: Toàn bộ giờ tăng ca khi được Duyệt/X...
Fri, 19 Tháng 4, 2024 tại 2:48 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1. Thêm tùy chọn Chỉ cho phép xác nhận sau khi kết thúc đơn tăng ca: - Cài đặt cho từng chính sách: - Nếu tick chọn cho phép, người xác nhận thao tác kh...
Wed, 20 Tháng 12, 2023 tại 5:16 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 10/2023
1. Cho phép thiết lập công thức và thông điệp cảnh báo khi xác nhận đề xuất tăng ca: - Cài đặt trong từng chính sách tăng ca: - Khi bật Cho phép cảnh b...
Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:25 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 9/2023
1. Cập nhật thêm logic Loại ngày áp dụng chính sách tăng ca theo ngày đi làm/ ngày nghỉ hàng tuần/ nghỉ lễ trong từng chính sách tăng ca, để kiểm tra với lị...
Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 2:43 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Cài đặt người duyệt theo điều kiện:  - Cập nhật 4 khối duyệt trong luồng duyệt trên overtime: Quản lý trực tiếp, Người duyệt cố định, Người duyệt linh đ...
Wed, 19 Tháng 7, 2023 tại 5:26 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Cho phép tạo hộ đề xuất tăng ca cho nhân viên tối đa 100 người/ lần
Tue, 20 Tháng 6, 2023 tại 4:31 CH
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Tạo hộ đề xuất tăng ca: a. Thêm tùy chọn Chỉ cho phép tạo hộ đề xuất cho của nhân viên mình quản lý - Bật thiết lập theo từng chính sách tăng ca - Ow...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 11:14 SA
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Tự động tính thời gian tăng ca theo checkin/ checkout (HDSD) Với thời gian tăng ca có 2 cách tính: + Tính theo số giờ xin tăng ca theo đề xuất: chỉ cầ...
Tue, 18 Tháng 4, 2023 tại 11:38 SA
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Cập nhật trang Tổng quan (HDSD) - Thêm 1 bộ filter có 2 tùy chọn:  "Quản lý bởi tôi" và "Tất cả thành viên"  - Member có thể xem đư...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 11:03 SA
Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Công thức tùy chỉnh: Bổ sung biển $pto_converted_normal_hour, $pto_converted_overnight_hour để lấy số giờ tăng ca trong ngày, qua đêm của đề xuất đã chuy...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:05 CH