Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 10/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 23 Tháng 10, 2023 tại 2:25 CH


1. Cho phép thiết lập công thức và thông điệp cảnh báo khi xác nhận đề xuất tăng ca:

- Cài đặt trong từng chính sách tăng ca:


- Khi bật Cho phép cảnh báo trước khi xác nhận dựa vào tính toán từ app công:

+ Khách hàng có thể sử dụng các biến gợi ý và cài đặt công thức tùy chỉnh theo nhu cầu, kết quả sẽ trả ra True hoặc False.

+ Nếu True sẽ hiển thị Thông điệp cảnh báo như đã thiết lập. Trường hợp sẽ thường sử dụng khi khách hàng cần kiểm tra dữ liệu tăng ca đã đủ theo điều kiện quy định chưa, vậy công thức nên cài đặt là: Nếu chưa thỏa mãn điều kiện X >> True + hiển thị cảnh báo, False + không hiển thị cảnh báo.

+ Cảnh báo này sẽ giúp người xác nhận có thông tin để đưa ra quyết định nhanh hơn không ảnh hướng đến việc có chuyển dữ liệu để tính toán hay không.


2. Tách chức năng khóa duyệt và khóa xác nhận đề xuất tăng ca (HDSD)

- Form khóa đề xuất tăng ca thêm lựa chọn khóa theo trạng thái: Tất cả trạng thái, Đang chờ duyệt, Đã duyệt & Đã xác nhận.

- Khi khóa duyệt đề xuất, những thao tác sau sẽ bị khóa:

+ Khóa đề xuất có trạng thái Đang chờ duyệt: Duyệt, Hủy đề xuất

+ Khóa đề xuất có trạng thái Đã duyệt và Đã xác nhận:  Sửa, Xác nhận, Hủy xác nhận, Chuyển ngày phép, Thu hồi ngày phép, Hủy đề xuất

+ Khóa đề xuất Tất cả trạng thái: Tùy theo trạng thái của đề xuất tăng ca là Đang chờ duyệt, đã duyệt hay đã xác nhận thì sẽ khóa các thao tác tương ứng như 2 tùy chọn trên.


3. Xuất dữ liệu ra file excel:

a. Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất/ theo ca có cả thời gian chấm công (checkin, checkout)

- Dữ liệu sẽ lấy trong phần Đối chiếu của từng đề xuất, nếu tại đây không có file xuất sẽ không có dữ liệu

+ Theo đề xuất:

+ Theo ca:


b. Bổ sung thêm cột  Khu vực chuyên môn:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.