Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 11:56 SA


1. Thêm thông báo khi Interviewer thay đổi trạng thái phỏng vấn

Khi Interviewer đổi trạng thái: Bắt đầu hoặc Hủy phỏng vấn đều cần có noti tới HRE phụ trách, quản lý tin tuyển dụng đó.

2. Cho phép xuất excel danh sách ứng viên có đi kèm trường thông tin ở phần đơn ứng tuyển

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.