Base E-hiring

Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Thêm Mẫu tin tuyển dụng giúp người dùng tạo nhanh tin tuyển dụng theo mẫu có sẵn (HDSD) - Click Mẫu tin tuyển dụng để bắt đầu tạo mẫu,  sau đó thiết lập...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 10:29 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Tạo tin tuyển dụng từ file excel: - Chọn tab Tin tuyển dụng >> Nâng cao >> Nhập tin tuyển dụng - Click Download để tải file mẫu của hệ thốn...
Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 10:23 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Mẫu email: Cho phép sử dụng biến được thêm từ các trường tùy chỉnh trong phần Đơn ứng tuyển (application form) khi gửi email cho ứng viên  - Cú pháp: {c...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 1:55 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm trang quản lý nguồn ứng viên - Chỉ owner và HR manager có quyền xem, tạo, chỉnh sửa, xóa nguồn - Ứng viên tạo mới sau thời điểm update bắt buộc cầ...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:49 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Trang ứng viên - 1 tin tuyển dụng: cho phép hiển thị >4000 ứng viên và lọc dữ liệu ở tất cả các trang 2. Cập nhật API để get interview by ID và lấy...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 4:03 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Cho phép chọn mẫu email phỏng vấn khi gửi email Khi Quy trình tuyển dụng, tại 1 giai đoạn không chọn 1 mẫu email cụ thể và có cho phép chọn lại mẫu, ứng...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:13 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Mẫu phỏng vấn: thêm biến tên và chức danh của người phỏng vấn: - Cập nhật thêm biến trong Mẫu phỏng vấn: {interviewer_name_*}: tên người phỏng vấn {in...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 3:50 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm thông báo khi Interviewer thay đổi trạng thái phỏng vấn Khi Interviewer đổi trạng thái: Bắt đầu hoặc Hủy phỏng vấn đều cần có noti tới HRE phụ trác...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 11:56 SA
Base E-hiring: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cho phép nộp nhiều CV với cùng 1 địa chỉ email Cài đăt số CV có thể ứng tuyển cùng email trong 1 tin tuyển dụng tại Các tùy chọn khác 2. Thêm loại...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:07 CH