Base E-Hiring

Base E - Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2023
1.  Cập nhật trong tin tuyển dụng: a. Tab Ứng viên: bổ sung thêm cột Giới tính, Ngày tháng năm sinh + Giới tính: Lọc được theo giới tính Nam, Nữ, Không xá...
Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:43 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 11/2023
1. Cho phép tùy chỉnh các mẫu email gửi tới người tham gia phỏng vấn: email mời phỏng vấn/ phỏng vấn hàng loạt, cập nhật thời gian phỏng vấn, hủy phỏng vấn....
Mon, 20 Tháng 11, 2023 tại 2:14 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Cảnh báo hồ sơ trùng của ứng viên trong 1 tin tuyển dụng - Hiển thị thông tin ứng viên trùng, đã ứng tuyển vào các tin tuyển dụng 2. Lọc các hồ sơ tr...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 2:05 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 7/2023
1. Cập nhật lịch sử khi thay đổi thiết lập chung và thiết lập từng tin tuyển dụng a. Thiết lập chung: - Lịch sử thay đổi được cập nhật tại trang Dữ liệu ...
Wed, 19 Tháng 7, 2023 tại 12:05 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Base Loader hỗ trợ đọc CV đổ về từ Vietnamworks
Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:48 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 5/2023
1. Thêm Mẫu tin tuyển dụng giúp người dùng tạo nhanh tin tuyển dụng theo mẫu có sẵn (HDSD) - Click Mẫu tin tuyển dụng để bắt đầu tạo mẫu,  sau đó thiết lập...
Fri, 19 Tháng 5, 2023 tại 10:29 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 4/2023
1. Tạo tin tuyển dụng từ file excel: - Chọn tab Tin tuyển dụng >> Nâng cao >> Nhập tin tuyển dụng - Click Download để tải file mẫu của hệ thốn...
Thu, 20 Tháng 4, 2023 tại 10:23 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 3/2023
1. Mẫu email: Cho phép sử dụng biến được thêm từ các trường tùy chỉnh trong phần Đơn ứng tuyển (application form) khi gửi email cho ứng viên  - Cú pháp: {c...
Mon, 20 Tháng 3, 2023 tại 1:55 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Thêm trang quản lý nguồn ứng viên - Chỉ owner và HR manager có quyền xem, tạo, chỉnh sửa, xóa nguồn - Ứng viên tạo mới sau thời điểm update bắt buộc cầ...
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:49 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Trang ứng viên - 1 tin tuyển dụng: cho phép hiển thị >4000 ứng viên và lọc dữ liệu ở tất cả các trang 2. Cập nhật API để get interview by ID và lấy...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 4:03 CH