Base E-Hiring

Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2022
1. Trang ứng viên - 1 tin tuyển dụng: cho phép hiển thị >4000 ứng viên và lọc dữ liệu ở tất cả các trang 2. Cập nhật API để get interview by ID và lấy...
Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 4:03 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 11/2022
1. Cho phép chọn mẫu email phỏng vấn khi gửi email Khi Quy trình tuyển dụng, tại 1 giai đoạn không chọn 1 mẫu email cụ thể và có cho phép chọn lại mẫu, ứng...
Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:13 SA
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Mẫu phỏng vấn: thêm biến tên và chức danh của người phỏng vấn: - Cập nhật thêm biến trong Mẫu phỏng vấn: {interviewer_name_*}: tên người phỏng vấn {in...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 3:50 CH
Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Thêm thông báo khi Interviewer thay đổi trạng thái phỏng vấn Khi Interviewer đổi trạng thái: Bắt đầu hoặc Hủy phỏng vấn đều cần có noti tới HRE phụ trác...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 11:56 SA
Base E-hiring: Cập nhật tính năng tháng 6/2022
1. Cho phép nộp nhiều CV với cùng 1 địa chỉ email Cài đăt số CV có thể ứng tuyển cùng email trong 1 tin tuyển dụng tại Các tùy chọn khác 2. Thêm loại...
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:07 CH