Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 19 Tháng 12, 2022 tại 4:03 CH


1. Trang ứng viên - 1 tin tuyển dụng: cho phép hiển thị >4000 ứng viên và lọc dữ liệu ở tất cả các trang

2. Cập nhật API để get interview by ID và lấy được thông tin trường "campaign" và "medium" trong 1 ứng viên

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.