Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:13 SA


1. Cho phép chọn mẫu email phỏng vấn khi gửi email

Khi Quy trình tuyển dụng, tại 1 giai đoạn không chọn 1 mẫu email cụ thể và có cho phép chọn lại mẫu, ứng viên chuyển đến giiai đoạn đó hỗ trợ chọn được cả mẫu email và mẫu phỏng vấn.


2. Quản lý lý do thất bại ứng viên (HDSD)

- Owner hoặc HRM cài đặt lý do thất bại cho toàn bộ hệ thống

- Khi Reject ứng viên cần chọn 1 tỏng các lý do đã được cài đặt


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.