Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 7/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 19 Tháng 7, 2023 tại 12:05 CH


1. Cập nhật lịch sử khi thay đổi thiết lập chung và thiết lập từng tin tuyển dụng

a. Thiết lập chung:

- Lịch sử thay đổi được cập nhật tại trang Dữ liệu hoạt động cài đặt

- Bổ sung các log khi thao tác ở các màn:

+ Cài đặt hệ thống

+ Phân quyền sử dụng

+ Thông tin công ty

+ Các tùy chọn khác


b. Tin tuyển dụng:

- Lịch sử thay đổi được cập nhật tại tab Nhật ký hoạt động v2

- Bổ sung các log khi thao tác ở các màn:

+ Tạo tin tuyển dụng

+ Sửa thông tin tuyển dụng

+ Đơn ứng tuyển

+ Review và đăng tin chính thức

+ Quyền trích xuất dữ liệu

+ Quyền xóa dữ liệu


2. Báo cáo: cập nhật file khi xuất dữ liệu danh sách ứng viên, tin tuyển dụng ra excel

- Trang Danh sách ứng viên: Tách các cột về thời gian apply, offer, hire, reject thành cột Ngày (Date) và thời gian (Time) và bổ sung thêm cột Blacklist date 


- Trang Tin tuyển dụng: Tách dữ liệu Department, Office thành cột name và ID, SLA thành cột SLA Date và SLA Status, thêm cột No. of position 


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.