Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 2/2023 in

Sửa đổi trên: Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:49 CH


1. Thêm trang quản lý nguồn ứng viên

- Chỉ owner và HR manager có quyền xem, tạo, chỉnh sửa, xóa nguồn

- Ứng viên tạo mới sau thời điểm update bắt buộc cần nhập nguồn ứng viên và chọn nguồn trong danh sách các nguồn được tạo sẵn.


2. Tin tuyển dụng/ Campaign: 

a. Tab Ứng viên: 

+ Cập nhật cơ chế lọc hiển thị ứng viên: 

Khi lọc dữ liệu ứng viên không phân trang (dữ liệu sẽ được sắp xếp bắt đầu từ trang 1 không còn bị nằm rải rác ở từng trang) 

+ Thêm bộ lọc ứng viên theo người phụ trách

+ Tăng giới hạn hiển thị CVs

+ Cho phép gửi email khi chọn rejected nhiều ứng viên cùng lúc

Tick chọn ứng viên và click Từ chối

Để email được gửi đi thì trong Quy trình tuyển dụng, cần thiết lập cho phép gửi email

b. Tab Lịch sử: thêm Lịch sử chỉnh sửa khi thêm, sửa, chuyển giai đoạn, nhân bản quy trình từ tin tuyển dụng khác
c. Hồ sơ 1 ứng viên: Cho phép chèn link rút gọn khi gửi email

Click chuột phải vào text cần chèn link rồi dán link tương ứng


3. Talent pool: tối ưu thanh tìm kiếm


4. Báo cáo (Reneral reports)

a. Xuất dữ liệu ra file excel: bổ sung thêm trường link CV 

b. Candidates assignment by members: cho phép xuất dữ liệu ra file excel 

5. Webhook: thêm key cv_url để lấy CV từ Hiring bắn sang các app khác 

6. API: Cập nhật API lấy thời gian chuyển giai đoạn, người chuyển giai đoạn của 1 hồ sơ ứng viên và của 1 tin tuyển dụng

- Bổ sung trường changelogs vào API:

+ List all candidate in opening by ID

+ Get single candidate by ID

- Thêm mới API mới:

+ List all stage of opening by Opening ID

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.