Base E - Hiring: Cập nhật tính năng tháng 12/2023 in

Sửa đổi trên: Thu, 21 Tháng 12, 2023 tại 5:43 CH


1.  Cập nhật trong tin tuyển dụng:

a. Tab Ứng viên: bổ sung thêm cột Giới tính, Ngày tháng năm sinh

+ Giới tính: Lọc được theo giới tính Nam, Nữ, Không xác định

+ Ngày tháng năm sinh: Lọc theo khoảng từ 1-99 tuổi

+ Đồng thời file xuất dữ liệu ứng viên ra excel: bổ sung thêm cột Giới tính


b. Tab Ứng viên: bổ sung cột Trạng thái ở tin khác, giúp kiểm tra ứng viên trùng ở các tin

- Bật tùy chọn hiển thị cột này tại Lựa chọn >> Hiển thị thông tin bảng >> Tick chọn >> Trạng thái ở tin khác


- Khi chuột vào sẽ hiển thị tên các job trùng:


c. Cho phép Sao chép cả các tin ở trạng thái đóng


2. Hiển thị đúng tags (thẻ) đã gắn cho ứng viên trong tin tuyển dụng ra màn pool:


- Lưu ý:

+ Cập nhật thêm tags của ứng viên trong tin tuyển dụng thì pool sẽ được cập nhật tương ứng

+ Trường hợp xóa tags của ứng viên đó trong pool, tin tuyển dụng không cập nhật ngược lại, vẫn giữ nguyên tags.

+ Trường hợp trùng hồ sợ trong pool, hệ thống tự động gộp 2 hồ sơ và tags của 2 hồ sơ đó
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.