Base Tracker: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:00 SA


1. Khi tạo nhóm cho phép tích chọn sản phẩm theo loại sản phẩm:

Thêm option Select by Product type, lấy tất cả các sản phẩm thuộc loại sản phẩm đó để thêm vào nhóm.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.