Base Tracker

Base Tracker: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Khi tạo nhóm cho phép tích chọn sản phẩm theo loại sản phẩm: Thêm option Select by Product type, lấy tất cả các sản phẩm thuộc loại sản phẩm đó để thêm ...
Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:00 SA
Base Tracker: Cập nhật tính năng tháng 6,7/2022
1. Thêm tính năng nhập Loại sản phẩm từ excel 2. Hỗ trợ mã sản phẩm chỉ có ký tự số 3. Thêm tính năng nhập Công thức của sản phẩm từ file excel Với d...
Mon, 18 Tháng 7, 2022 tại 9:41 SA
Base Tracker: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Trang sản phẩm: cho phép tìm kiếm sản phẩm ở tất cả các trang
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 5:04 CH