Base Test: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 2:49 CH


1. Xuất Excel danh sách câu hỏi theo ngân hàng câu hỏi/folder

- Thực hiện chọn ngân hàng câu hỏi trước khi tải

Mỗi lần tải về hệ thống giới hạn tối đa 3000 câu hỏi mới nhất

2. Hiển thị tất cả các câu hỏi trên 1 trang khi lọc theo folder

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.