Base Test

Base Test: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hiển thị danh sách bài test đã gửi cho thí sinh  - Hỗ trợ hiển thị tất cả các bài test đã gửi cho thí sinh, bao gồm cả những bài test thí sinh chưa làm....
Thu, 18 Tháng 8, 2022 at 5:40 CH
Base Test: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Xuất Excel danh sách câu hỏi theo ngân hàng câu hỏi/folder - Thực hiện chọn ngân hàng câu hỏi trước khi tải Mỗi lần tải về hệ thống giới hạn tối đa...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 at 2:49 CH