Base Test

Base Test: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Hỗ trợ tìm kiếm theo nội dung câu hỏi Hỗ trợ tại trang Câu hỏi và khi chọn câu hỏi vào đề thi:
Sat, 17 Tháng 6, 2023 tại 10:53 SA
Base Test: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Câu hỏi trắc nghiệm cho phép tạo câu trả lời có up file hình ảnh   2.  Cho phép người quản lý ngân hàng câu hỏi có quyền xóa câu hỏi
Wed, 22 Tháng 2, 2023 tại 2:20 CH
Base Test: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
1. Xuất Excel danh sách câu hỏi theo ngân hàng câu hỏi/folder - Thực hiện chọn ngân hàng câu hỏi trước khi tải Mỗi lần tải về hệ thống giới hạn tối đa...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 2:49 CH
Base Test: Cập nhật tính năng tháng 8/2022
1. Hiển thị danh sách bài test đã gửi cho thí sinh  - Hỗ trợ hiển thị tất cả các bài test đã gửi cho thí sinh, bao gồm cả những bài test thí sinh chưa làm....
Thu, 18 Tháng 8, 2022 tại 5:40 CH