Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 9/2022 in

Sửa đổi trên: Wed, 21 Tháng 9, 2022 tại 11:01 SA


1. Cho phép chỉnh sửa khung thời gian của chu kỳ:

NoteVới chu kỳ theo tháng thì khung thời gian tủy chỉnh phải luôn chứa 1 ngày trong tháng và tổng số ngày của khung thời gian không được lớn hơn 31 ngày.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.