Base Asset 2: Cài đặt nhà cung cấp in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 10:54 SA


Nhà cung cấp là nơi tài sản, công cụ dụng cụ, linh kiện  được mua về từ đó, được lưu lại thông tin cho mua sắm tiếp theo và cho bảo hành.

Để tạo nhà cung cấp, bạn có thể thực hiện theo 2 cách

- Cách 1: Tạo từng nhà cung cấp trên phần mềm

 Bạn vào Cài đặt >> Nhà cung cấp >> tạo Nhà cung cấp

Điền thông tin nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp và thông tin liên hệ (đầu mối liên hệ, điện thoại, email) và chọn Lưu lại để hoàn tất thao tác.

- Cách 2: Tạo nhà cung cấp bằng file Excel

Bạn tải file mẫu về từ form mẫu của hệ thống

- Nhập thông tin theo file mẫu yêu cầu và import lên hệ thống

Lưu ý: Tên nhà cung cấp là bắt buộc, và nhập tối đa 500 nhà cung cấp/lần

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.