Base Asset 2: Thiết lập trạng thái tài sản in

Sửa đổi trên: Thu, 22 Tháng 9, 2022 tại 3:29 CH


Trạng thái tài sản cho phép người quản lý tài sản tạo đa dạng nhiều trạng thái khác nhau để mô tả chính xác, cụ thể tình trạng của tài sản.

Khi bắt đầu sử dụng, hệ thống đã khởi tạo sẵn 04 trạng thái mặc định:

  • Available: Có sẵn

  • In Use: Đang dùng

  • Unusable: Không dùng được

  • Inactive: Không hoạt động

Có thể tạo thêm các Trạng thái tài sản khác bằng cách: vào Cài đặt >> Trạng thái tài sản >> Tạo Trạng thái:


Điền Tên trạng tháichọn trạng thái và màu sắc, click Lưu lại để hoàn tất thao tác.

  • Active: Đang hoạt động

  • Available to use: Có thể sử dụng

  • Currently in use: Đang được sử dụng

- Trong danh sách các trạng thái của Tài sản, bạn có thể chỉnh sửa hoặc Đặt trạng thái làm mặc định khi tạo mới tài sản

Quản lý tài sản có thể sửa, xóa nếu trạng thái đó chưa từng được sử dụng cho tài sản và đặt 1 trạng thái là mặc định cho tài sản mới tạo. 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.