Base Asset 2: Cài đặt hành động tùy chỉnh in

Sửa đổi trên: Fri, 23 Tháng 9, 2022 tại 10:47 SA


Cài đặt hành động tùy chỉnh này cho phép người quản lý tài sản tạo đa dạng nhiều hành động khác nhau để vận hành và bảo dưỡng tài sản.

Mỗi 1 hành động sẽ quyết định trạng thái tiếp theo của tài sản ( Khả dụng, được sử dụng, mất, sửa chữa.....)

Và quyết định ai là người sử dụng tài sản đó

Khi bắt đầu sử dụng, hệ thống đã khởi tạo sẵn 07 actions mặc định:

 • Transfer: Chuyển

 • Assign to Employee: Bàn giao cho nhân viên

 • Return from Employee: Thu hồi từ nhân viên

 • Move Location: Chuyển địa điểm

 • Record Maintenance: Ghi lại bảo dưỡng

 • Repair: Sửa chữa

 • Repair Complete: Hoàn thành sửa chữa

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra những lựa chọn khác như sau

Bước 1:  Bạn truy cập vào https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu 

Tại thanh Menu >> Cài đặt >> Hành động tùy chỉnh >> Tạo Hành động

Bước 2: Điền thông tin tạo form

 • Tên hành động: Ví dụ Bàn giao, Thu hồi, Thanh lý....

 • Điều kiện áp dụng: thiết lập các điều kiện để khi các tài sản đáp ứng điều kiện đó mới có thể thực hiện hành động. Các điều kiện có thể về Địa điểm, Trạng thái, Người sử dụng.

 • Những trường thay đổi: là những tác động mà hành động đó mang lại cho tài sản. Các tác động này có thể về Địa điểm, Trạng thái, Người sử dụng.

 • Chọn trường thay đổi bằng cách bật nút ở đầu dòng tương ứng và đặt giá trị mặc định là giá trị cho trường đó khi hành động xảy ra. Như vậy, sẽ có 04 trường hợp xảy ra

(1) Nếu không bật trường đó, khi hành động xảy ra, trường này sẽ không thay đổi.

Ví dụ không bật Địa điểm > khi hành động này xảy ra, trường Địa điểm không thay đổi.

(2) Nếu bật trường đó và không tick vào ô Đặt sẵn giá trị, Thì khi hành động đó xảy ra, người quản lý sẽ thay đổi thông tin trường bằng cách tự điền hoặc lựa chọn thông tin mới

Ví dụ Địa điểm - Không tick Đặt sẵn giá trị > khi hành động này xảy ra, trường Địa điểm thay đổi bằng cách người quản lý lựa chọn địa điểm mới.


(3) Nếu bật trường đó, có tích chọn Giá trị và nhập giá trị vào, thì khi hành động này xảy ra, trường thông tin sẽ thay đổi theo giá trị bạn đã điền

Ví dụ Trạng thái - Tick Đặt sẵn giá trị - Giá trị: Available > khi hành động này xảy ra, trường trạng thái sẽ mặc định chuyển thành Available.


(4) Nếu chọn Tick Đặt sẵn giá trị và bỏ trống Giá trị username, khi hành động này xảy ra, trường người sử dụng sẽ mặc định xóa giá trị hiện tại và trở thành trống. 

Sau khi đã thiết lập xong các hành động có thể xảy ra, bạn sẽ thực hiện hành động ở màn hình tài sản

Tham khảo hướng dẫn chi tiết Tại đâyCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.