Base Asset 2: Cài đặt mục đích đề xuất in

Sửa đổi trên: Sat, 24 Tháng 9, 2022 tại 11:16 SA


1. Định nghĩa:

Mục đích đề xuất là tập hợp các đề xuất có đặc điểm chung, được dùng để định nghĩa loại nhu cầu về tài sản mà người nhân viên đang có và xác định các hành động xử lý nào có thể được thực hiện. Khi có nhu cầu cần mua mới, thay thế, sửa chữa tài sản/ công cụ dụng c… nhân sự có thể tạo đề xuất theo từng nhóm tương ứng đã được quản lý cài đặt.

2. Cài đặt Mục đích đề xuất:

Để cài đặt mục đích đề xuất trên hệ thống, bạn truy cập vao  https://asset.base.vn/assets hoặc Icon Base Asset trên thanh menu và thao tác như sau

Tại thanh Menu, chọn Cài đặt >> Mục đích đề xuất >> Tạo mục đích đề xuất

Điền thông tin mục đích đề xuất:

  • Tên Mục đích: Ví dụ: Cấp mới công cụ, thanh lý tài sản.....

  • Người duyệt: @tag username của tài khoản người duyệt mặc định

  • Được phép tag thêm người duyệt khác: bật tùy chọn này thì khi người dùng tạo đề xuất có thể tag thêm người duyệt tùy ý. 

  • Chọn loại người duyệt: Một người duyêt/Song song/Lần lượt

  • Người theo dõi: người theo dõi mặc định khi đề xuất được tạo ra


3. Trường tùy chỉnh của mục đích

Ở góc độ người quản lý khi nhận được đề xuất cấp mới công cụ, dụng cụ, tài sản cần nhiều thông tin để xác nhận trước khi xử lý.

- Bạn tạo thêm các trường tùy chỉnh để người tạo đề xuất điền thông tin


- Nhập thông tin

- Khi user tạo đề xuất, sẽ điền thêm các thông tin của trường tùy chỉnh đã cài đặtCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.