Base Message: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA


1. Cập nhật thêm kênh chat cho toàn công ty, tự động thêm toàn bộ thành viên khi tạo kênh (beta)

- Tại Base Message, chọn Create company channel và điền thông tin tạo kênh


- Khi tạo thành công, tjw động thêm toàn bộ các thành viên trên hệ thống vào nhóm chat này.

- Owner của hệ thống mặc định là admin của nhóm chat.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.