Base Message

Base Message: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Cập nhật thêm kênh chat cho toàn công ty, tự động thêm toàn bộ thành viên khi tạo kênh (beta) - Tại Base Message, chọn Create company channel và điền th...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA
Base Message: Cập nhật Base Message V.10
1. Tổ chức các hệ thống kênh/nhóm chat: Thêm phân quyền Admin nhóm/ kênh chat (HDSD) Thêm danh mục để phân loại nhóm/ kênh chat cùng tính chất (HDSD) ...
Sat, 9 Tháng 10, 2021 tại 9:40 SA