Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 10:59 SA


1. Hiển thị username và chức danh của người thực thi:

- Tại màn hình tạo mới hoặc chuyển nhiệm vụ sang giia đoạn tiếp theo, nếu Để người nhân nhiệm vụ ở giai đoạn hiện tại quyết định thì khi chọn sẽ hiển thị đầy đủ tên - username - chức danh 

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.