Base Wework: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Thu, 20 Tháng 10, 2022 tại 10:42 SA


1. Dự án: Nâng cấp bộ sắp xếp thứ tự trong Tùy chọn hiển thị

- Thêm sắp xếp Tăng dần/ Giảm dần 


- Thêm sắp xếp theo Thời gian bắt đầu 

2. Nhân bản công việc: hỗ trợ nhân bản công việc con và checklist

- Cập nhật thêm số cấp công việc con được nhân bản: tối đa 3 cấp

- Cập nhật phần "Chọn để giữ lại" các thông tin muốn nhân bản, bổ sung thêm nhân bản checklist & todo
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.