Base E-Hiring: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 3:50 CH


1. Mẫu phỏng vấn: thêm biến tên và chức danh của người phỏng vấn:

- Cập nhật thêm biến trong Mẫu phỏng vấn:

{interviewer_name_*}: tên người phỏng vấn

{interviewer_title_*}: để lấy chức danh của người phỏng vấn

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.