Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 10/2022 in

Sửa đổi trên: Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 4:05 CH


1. Xuất dữ liệu chấm công mobile kèm theo tên client:

- Khi xuất dữ liệu chấm công, có thể tick chọn Nhóm dữ liệu chấm công theo checkin client

+ File xuất dữ liệu sẽ thêm cột tên Checkin client để biết user checkin từ client nào

+ Các dữ liệu chấm công có chung 1 client sẽ hiển thị cùng 1 dòng

+ 1 ngày có bao nhiêu client sẽ có bấy nhiêu dòng


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.