Base Check in

Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 8/2023
1. Tạo đề xuất chấm công hộ (self claim), tối đa 100 user/ lần (HDSD): - Phân quyền cho phép tạo hộ trong app Base Checkin: + Nếu tắt Cho phép: chỉ q...
Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:32 SA
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 6/2023
1. Duyệt đề xuất self-claim hàng loạt (HDSD)
Wed, 21 Tháng 6, 2023 tại 4:51 CH
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 2/2023
1. Đồng bộ file xuất/ nhập công từ excel, tiêu đề ngày dạng dd/mm/yyyy trên Base Checkin và Base Timesheet
Tue, 21 Tháng 2, 2023 tại 2:49 CH
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 10/2022
1. Xuất dữ liệu chấm công mobile kèm theo tên client: - Khi xuất dữ liệu chấm công, có thể tick chọn Nhóm dữ liệu chấm công theo checkin client + File xuấ...
Tue, 18 Tháng 10, 2022 tại 4:05 CH
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 9/2022
Chuyển log chấm công từ màu xanh/ đỏ về màu đen Màn Overview chuyển toàn bộ log về màu đen   - Màn My checkin không hiển thị màu và trạng thái late, of...
Tue, 20 Tháng 9, 2022 tại 3:06 CH
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 7/2022
1. Bộ lọc: thêm nút Clear all để bỏ tick toàn bộ văn phòng
Fri, 15 Tháng 7, 2022 tại 3:15 CH
Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 12/2021
1. Cho phép xuất dữ liệu chấm công bao gồm cả tài khoản đã deactivated (vô hiệu hóa)
Sat, 18 Tháng 12, 2021 tại 11:39 SA