Base Checkin: Cập nhật tính năng tháng 8/2023 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 8, 2023 tại 11:32 SA


1. Tạo đề xuất chấm công hộ (self claim), tối đa 100 user/ lần (HDSD):

- Phân quyền cho phép tạo hộ trong app Base Checkin:


+ Nếu tắt Cho phép: chỉ quản trị hê thống hoặc quản trị ứng dụng Checkin được tạo hộ cho nhưng người cùng văn phòng.

+ Nếu bật Cho phép: Thiết lập quyền cho người được tạo đề xuất hộ và nhóm nhân sự mà người đó được tạo hộ


2. Xuất dữ liệu chấm công vào ra: thêm cột Tất cả IP trong file excel xuất ra:


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.