Base Overtime: Thiết lập quyền chỉnh sửa đề xuất theo trạng thái của đề xuất in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 3:47 CH


Để phân quyền chỉnh sửa đề xuất trên Overtime, bạn truy cập https://overtime.base.vn/ hoặc chọn Base Overtime từ menu app. Sau đó, bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vào cài đặt >> Chọn phân quyền

Bước 2: Lựa chọn cho phép chỉnh sửa đề xuất theo từng trạng thái hoặc quyền 

- Đề xuất chưa xử lý

- Đề xuất đã được 1 người duyệt xử lý

- Đề xuất đã duyệt hoàn toàn

- Đề xuất đã được xác nhận

Các thông tin được quyền sửa như sau
- Khi đề xuất đang chờ duyệt và chưa có ai xử lý

Người được phân quyền được sửa toàn bộ các thông tin bao gồm: Tên đề xuất, thêm/xoá ngày tăng ca, khung thời gian đề xuất, các trường tùy chỉnh, mô tả....

- Khi đề xuất đang chờ duyệt và có ít nhất 1 người đã xử lý

Người được phân quyền được sửa các thông tin bao gồm: Thêm/Xoá khung thời gian tăng ca ( không đổi sang ngày khác được), xoá bớt ngày tăng ca

- Khi đề xuất ở trạng thái đã duyệt hoặc đã xác nhận

Người được phân quyền được sửa các thông tin bao gồm: Thêm/xoá khung thời gian tăng ca ( không đổi sang ngày khác được), xoá bớt ngày tăng ca.
Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.