Base Review: Tạo Model in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:36 CH


Mỗi Model sẽ đại diện cho 1 bô phận nhân viên được đánh giá chung bởi một bộ chỉ số hoặc một mẫu đánh giá (Có thể là một team, một bộ phận, một vị trí,...). Để thực hiên tạo model bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn "Setting" => "Performance model" => "Create model"

Bước 2: Điền thông tin model và chọn "Lưu lại" để hoàn thành

- Model name: Tên model
- Owners: Các quản lý (thường là team leader)
- Watches: Các giám sát trong quá trình đánh giá, những người này có quyền view tất cả các đánh giá của thành viên trong team
- Miêu tả

- Selected members: Thêm các thành viên áp dụng (Có thể thêm theo nhóm đã tạo tại Base Account)
- Config indexes and forms:

+ Managed employee indexes: Lựa chọn các chỉ số và chính sách áp dụng


+ Default review forms: Lựa chọn các form mẫu đánh giá mặc định

Chọn "Lưu lại" đề hoàn thành.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.