Base Review

Base Review: Tạo mẫu đánh giá
Để thiết lập mẫu đánh giá tại Base Review bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước...
Tue, 8 Tháng 11, 2022 tại 3:40 CH
Base Review: Thêm trường tùy chỉnh vào mẫu đánh giá
Thêm trường tùy chỉnh trong mẫu đánh giá giúp người dùng thực hiện đánh giá chính xác, đúng trọng tâm và định hướng rõ ràng khi thực hiện. Để thực hiện thêm...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:25 CH
Base Review: Cách tạo chỉ số
Mỗi vị trí nhân sự làm việc sẽ có những chỉ số khác nhau để đánh giá, các chỉ số có thể là riêng cho từng vị trí làm việc cũng có thể là chung cho tất cả nh...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:28 CH
Base Review: Tạo chính sách đánh giá
Mỗi Index sẽ được xây dựng các chính sách đánh giá riêng, mỗi chính sách. Để tạo một chính sách đánh giá mới bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc truy ...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:33 CH
Base Review: Cách tạo nhóm index
Để thực hiện tạo nhóm index bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:35 CH
Base Review: Tạo Model
Mỗi Model sẽ đại diện cho 1 bô phận nhân viên được đánh giá chung bởi một bộ chỉ số hoặc một mẫu đánh giá (Có thể là một team, một bộ phận, một vị trí,...)....
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:36 CH
Base Review: Cách tạo Graph (Đồ thị)
Mỗi model bao gồm nhiều indexes, mỗi graph (đồ thị) là tổ hợp của các indexes đó. Mỗi model có thể có nhiều đồ thị nhưng mỗi đồ thị chỉ thuộc về 1 model, vi...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:37 CH
Base Review: Tạo chu kỳ đánh giá
Mỗi doanh nghiệp đều có những quy định riêng về thời gian đánh giá nhân sự, có thể theo tháng, theo quý, theo năm. Từ những đánh giá ở các chu kỳ khác nhau,...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:39 CH
Base Review: Cách tạo chủ đề đánh giá
Để thực hiện tạo các chủ đề phản hồi đánh giá, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: ...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:41 CH
Base Review: Thêm phản hồi cho nhân sự
Để tạo phản hồi bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau Bước 1: Chọn "Setting" =>...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:42 CH