Base Review

Base Review: Cách tạo surveys
Để thực hiện tạo survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo HD sau: Bươc 1: Chọn "Setting" => &q...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:45 CH
Base Review: Tạo nhóm cho survey
Để tạo nhóm cho survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau: Bước 1: Chọn "Setting" =&...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:46 CH
Base Review: Chỉnh sửa thời hạn từng loại đánh giá thuộc chu kỳ
Từng loại đánh giá trong chu kỳ có thể có thời gian cần hoàn thiện khác nhau.Để thưc hiện chỉnh sửathời gian hoàn thànhcho mỗi loạiđánh giá bạn truy cập htt...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:47 CH
Base Review: Xuất excel kết quả đánh giá trong performance model
Để xuất kết quả đánh giá trong Performance model, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và chọn chu kỳ cần xuất, sau đó làm...
Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:48 CH
Base Review: Các con số giới hạn trong Base Review
Các con số giới hạn trong Base Review 1. Trong cài đặt chung: - Số lượng chu kỳ: Không giới hạn - Số lượng mô hình đánh giá: Không giới hạn  - Số lượng ...
Tue, 21 Tháng 11, 2023 tại 4:04 CH
Base Review: Xoá chỉ số đánh giá
Để xoá chỉ số đánh giá, bạn cần xoá hết các hồ sơ đang liên kết với chỉ số này trước. Để thực hiên xoá chỉ số, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc ch...
Sat, 20 Tháng 1, 2024 tại 11:17 SA
Base Review: Xoá chính sách đánh giá
Để xoá chính sách đánh giá, bạn cần xoá hết các hồ sơ đang liên kết với chỉ số này trước. Để thực hiên xoá chính sách bạn truy cập https://review.base.vn/ ...
Sat, 20 Tháng 1, 2024 tại 11:15 SA
Base Review: Xóa hồ sơ đánh giá trong chỉ số đánh giá
Để xoá hết các hồ sơ đánh giá đang liên kết với một chỉ số, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau...
Tue, 6 Tháng 2, 2024 tại 5:12 CH