Base Review: Chỉnh sửa thời hạn từng loại đánh giá thuộc chu kỳ in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:47 CH


Từng loại đánh giá trong chu kỳ có thể có thời gian cần hoàn thiện khác nhau.Để thưc hiện chỉnh sửathời gian hoàn thànhcho mỗi loạiđánh giá bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo HD sau:
Bước 1: Chọn chu kỳ cần chỉnh sửa thời hạn tại "Perfomance Cycle"

Bước 2: Chọn "Initialize Cycle"

Bước 3: Chỉnh sửa deadline và chọn "Initialize cycle"

- Index rating deadline: Thời hạn đánh giá của các index ratings

- Self-review deadline: Thời hạn mẫu tự đánh giá

- Manager review deadline: Thời hạn mẫu quản lý đánh giá

- Peer-review deadline: Thời hạn mẫu đồng nghiệp đánh giá

- Update existing review form if possible: Cập nhật lại các mẫu đánh giá theo mẫu mới nhất được cài đặt, các câu hỏi trong mẫu mới mà đã có câu trả lời trước đó thì vẫn được giữ nguyên dữ liệu

- Update existing set of criteria if possible: Cập nhật bộ tiêu chí mới nhất cài đặt

- Notify involved users: Thông báo cho những thành viên liên quan


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.