Base Review: Cách tạo surveys in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:45 CH


Để thực hiện tạo survey bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn Base Review từ menu app và làm theo HD sau:
Bươc 1: Chọn "Setting" => "Employee survey"

Bước 2: Chọn "Surveys" => "Create a survey"

Bước 3: Điền thông tin và "Lưu lại"

- Survey name: Tên survey

- Nhóm: Chọn nhóm survey đã được tạo tại đây

- Status: Trạng thái Enabled (hoạt động) / Disable (ngừng hoạt động) 

- Miêu tả: Bổ sung thông tin mô tả nếu có

- Use cover for this survey? : Chọn nền cho servey
Chọn "Lưu lại" để hoàn thành.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.