Base Review: Cách tạo Graph (Đồ thị) in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:37 CH


Mỗi model bao gồm nhiều indexes, mỗi graph (đồ thị) là tổ hợp của các indexes đó. Mỗi model có thể có nhiều đồ thị nhưng mỗi đồ thị chỉ thuộc về 1 model, việc này để đảm báo tính trực giao khi góc nhìn mỗi model thay đổi không làm ảnh hưởng tới góc nhìn ở model khác. Để tạo đồ thị, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Tại "Setting" => chọn "Performance Model"

Bước 2: Chọn "All Graphs" => "Create graph"


Bước 3: Điền thông tin và chọn "Lưu lại"

- Graph name: tên đồ thị
- Apply for performance model: Chọn model áp dụng

- Status: Enable (hoạt động)/Disable (ngừng hoạt động)

- Miêu tả:

- Metatype: Loại đồ thị
+ Scatter graph: đồ thị dạng phân tán. Với dạng biểu đồ này cần lựa chọn các indexes làm trục tung và trục hoành để đánh giá

+ Spider graph: đồ thị mạng nhện. Với dạng đồ thị này có thể lựa chọn nhiều indexes để thực hiện đánh giá. Mỗi chỉ tiêu có thể cài đặt tối đa 5 level để đánh giá.

Chọn "Lưu lại" để hoàn thành cài đặt

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.