Base Review: Thêm phản hồi cho nhân sự in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:42 CH


Để tạo phản hồi bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc biểu tượng Base Review từ menu app và làm theo hướng dẫn sau
Bước 1: Chọn "Setting" => "Continuous feedback"

Bước 2: Chọn "Record" => "Tạo mới"

Bước 3: Tạo feedback và "Tiếp tục"

- Select user: Chọn nhân sự phản hồi
- What is the feedback about? (Phản hồi về vấn đề nào?)

+ General: Phản hồi chung
+ About an assigned job function: Phản hồi về một nghiệp vụ được giao
+ About a specific topic: Về 1 chủ đề. Với lựa chọn này cần chọn chủ đề đã tạo tại Topic

Bước 4: Thêm nội dung chi tiết cụ thể phản hồi và "Lưu lại"

- Your rating: chọn biểu tượng đánh giá cho nhân sự
- Feedback title: Tiêu đề phản hồi
- Feebdack content: Nội dung phản hồi chi tiết
Chọn "Lưu lại" để hoàn thiện

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.