Base Review: Thêm trường tùy chỉnh vào mẫu đánh giá in

Sửa đổi trên: Thu, 10 Tháng 11, 2022 tại 1:25 CH


Thêm trường tùy chỉnh trong mẫu đánh giá giúp người dùng thực hiện đánh giá chính xác, đúng trọng tâm và định hướng rõ ràng khi thực hiện. Để thực hiện thêm trường tùy chỉnh trong mẫu đánh giá, bạn truy cập https://review.base.vn/ hoặc chọn biểu tượng Base Review tại menu app và làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Chọn "Setting" => "Review form" => chọn biểu tượng mũi tên tại mẫu review cần bổ sung trường tùy chỉnh => Chọn "Manage question"

Bước 2: Chọn "Thêm trường mới" và chọn định dạng cho trường dữ liệu

Trong đó:

- Text: định dạng văn bản ngắn

- Number (integer): dạng số nguyên

- Number, decimal – point: dạng số thập phân

- Multi-line text: dạng văn bản nhiều dòng

- Dropdown,single: dạng lựa chọn đáp án, chỉ chọn 1 đáp án

- Dropdown, multiple: dạng lựa chọn đáp án, chọn nhiều đáp án

- Date: dạng ngày

- Checkbox: dạng ô tích

- Table fied: Dạng bảng

- Rating scale: dạng đánh giá tỉ lệ

Bước 3: Điền thông tin và chọn "Lưu lại" để hoàn thành lưu trường dữ liệu
- Giao diện với trường dạng text, number, date, checkbox, rating scale

- Giao diện với các trường lựa chọn: bổ sung thêm nơi điền các lựa chọn, các lựa chọn cách nhau bằng dấu phẩy


- Giao diện với trường dạng bảng: bổ sung thêm dòng để điền nội dung tương ứng cho từng cột trong bảng
Lưu ý: các cột có thể có các định dạng khác nhau

Sau khi điền các dữ liệu bạn chọn "Lưu lại" để hoàn thành bổ sung trường dữ liệu cho mẫu đánh giá.


FAQ:

- Cách tạo mẫu đánh giáCâu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.