Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo) in

Sửa đổi trên: Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 2:14 CH


Phần notifications trên Base được cập nhật và chia thành 3 tab:

1. Tab Tất cả: Hiển thị toàn bộ notifications từ các app mà người dùng đang làm việc/ theo dõi. Với mỗi notis người dùng có thể:

+ Ghim để chuyển sang tab Ưu tiên

+ Đánh dấu đã đọc notis đó

2. Tab Ưu tiên (beta): Hiển thị notifications được người dùng ghim từ tab Tất cả hoặc mặc định gửi từ các app mà người dùng đang làm việc.

3. Tab Nhắc tới tôi (beta): Hiển thị notifications mà người dùng được gắn thẻ (tag username).

 

Phần notifications sẽ được cập nhật liên tục trong thời gian tới và lần lượt từng app, Workflow được cập nhật đầu tiên:

- Tab Ưu tiên: 

+ Hiển thị notifications của các hành động: được giao nhiệm vụ, được giao công việc, bình luận trong nhiệm vụ/ công việc mà người dùng là người nhận việc/ thực thi

+ Hiển thị notifications của các hành động tạo/ xóa giai đoạn, quy trình mà người dùng đang là quản trị

- Tab Nhắc tới tôi:

+ Hiển thị notifications mà người dùng được gắn thẻ trong bình luận của nhiệm vụ/ công việc

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.