Base Platform

Base Platform: Cập nhật hệ thống thông báo (notifications)
Cho phép lọc thông báo (notis) theo từng ứng dụng:
Mon, 18 Tháng 3, 2024 tại 4:41 CH
Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)
1. Cập nhật cấu trúc, gồm 4 tab: Tất cả, Nhắc tới tôi, Cần xử lý, Đánh dấu 2. Cập nhật logic cho từng  tab phân loại thông báo, cụ thể như sau: a. Ta...
Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 10:48 SA
Base Platform: Cập nhật cơ chế chống DDOS của Google Cloud Platform
1. Cloud Armor là gì? Cloud Armor là dịch vụ tường lửa chống tấn công DDoS, ứng dụng web (WAF) cho Google Cloud Platform (GCP) dựa trên các công nghệ và cơ...
Thu, 21 Tháng 9, 2023 tại 5:27 CH
Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)
* Cập nhật dữ liệu request vào hệ thống notifications (thông báo) Những thông báo của Base Request được cập nhật và phân loại vào các tab trên notification...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 5:00 CH
Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)
Phần notifications trên Base được cập nhật và chia thành 3 tab: 1. Tab Tất cả: Hiển thị toàn bộ notifications từ các app mà người dùng đang làm việc/ theo ...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 2:14 CH
Webhook: Cập nhật Webhook trên hệ thống
* Bối cảnh: Khi thiết lập webhook để chuyển dữ liệu tự động giữa các apps trên hệ thống Base, lượng dữ liệu được truyền đi rất lớn. VD: tên, mô tả, người n...
Fri, 9 Tháng 12, 2022 tại 1:44 CH