Base Platform

Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)
* Cập nhật dữ liệu request vào hệ thống notifications (thông báo) Những thông báo của Base Request được cập nhật và phân loại vào các tab trên notification...
Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 5:00 CH
Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo)
Phần notifications trên Base được cập nhật và chia thành 3 tab: 1. Tab Tất cả: Hiển thị toàn bộ notifications từ các app mà người dùng đang làm việc/ theo ...
Thu, 17 Tháng 11, 2022 tại 2:14 CH
Webhook: Cập nhật Webhook trên hệ thống
* Bối cảnh: Khi thiết lập webhook để chuyển dữ liệu tự động giữa các apps trên hệ thống Base, lượng dữ liệu được truyền đi rất lớn. VD: tên, mô tả, người n...
Fri, 9 Tháng 12, 2022 tại 1:44 CH