Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo) in

Sửa đổi trên: Thu, 18 Tháng 1, 2024 tại 10:48 SA


1. Cập nhật cấu trúc, gồm 4 tab: Tất cả, Nhắc tới tôi, Cần xử lý, Đánh dấu


2. Cập nhật logic cho từng  tab phân loại thông báo, cụ thể như sau:

a. Tab Tất cả:

- Hiển thị tất cả thông báo liên quan đến user 

b. Tab Nhắc tới tôi: 

- Hiển thị các thông báo user được @tag trong thảo luận/ bình luận

c.  Tab Cần xử lý:

Gồm 3 tab nhỏ:

* Cần xử lý: gồm các thông báo mà mình cần xử lý (giống tab Ưu tiên trong version cũ), cụ thể:

- Với Base Workflow:

+ Hiển thị thông báo của các hành động: được giao nhiệm vụ, được giao công việc, bình luận trong nhiệm vụ/ công việc mà người dùng là người nhận việc/ thực thi

+ Hiển thị thông báo của các hành động tạo/ xóa giai đoạn, quy trình mà người dùng đang là quản trị

- Với Base Wework:

+ Hiển thị thông báo của các công việc được giao cho user

+ Hiển thị thông báo của các công việc user cần đánh giá

- Với Base Request:

+ Hiển thị thông báo của Đề xuất đến lượt duyệt (áp dụng với luồng duyệt lần lượt và chọn Có trong Tùy chỉnh nâng cao từng nhóm đề xuất)

+ Hiển thị thông báo của Đề xuất bị xóa, vô hiệu hóa (áp dụng với noti của người tạo)

* Theo dõi: hiển thị các thông báo mình cần nắm thông tin và theo dõi nhưng không cần trực tiếp xử lý. 

VD như các đề xuất/ công việc/ nhiệm vụ... là người theo dõi

* Thông tin chung: hiển thị các thông báo khác mang tính chất nhận thông tin 1 lần, không cần theo dõi và xử lý.

VD như thông báo sinh nhật,...

d. Tab Đánh dấu:

- Hiển thị các thông báo mà user chủ động đánh dấu


Lưu ý:

- Riêng với tab Nhắc tới tôi và Cần xử lý hiện tại hệ thống cập nhật cho 3 app Wework. Request. Workflow. Các app còn lại sẽ được cập nhật dần trong thời gian tới.


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.