Base Platform: Cập nhật hệ thống notifications (thông báo) in

Sửa đổi trên: Thu, 9 Tháng 2, 2023 tại 5:00 CH


* Cập nhật dữ liệu request vào hệ thống notifications (thông báo)

Những thông báo của Base Request được cập nhật và phân loại vào các tab trên notifications như sau:

- Tab Ưu tiên:

+ Đề xuất đến lượt duyệt (áp dụng với luồng duyệt lần lượt và chọn Có trong Tùy chỉnh nâng cao từng nhóm đề xuất)

+ Đề xuất bị xóa, vô hiệu hóa (áp dụng với noti của người tạo)

- Nhắc tới tôi:

+ Khi user được tag (gắn thẻ) trong phần Thảo luận, bình luận của 1 đề xuất

- Tab Tất cả:

+ Hiển thị tất cả notis, bao gồm cả 2 tab trên


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.