Base Workflow: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Mon, 21 Tháng 11, 2022 tại 11:37 SA


1. Chi tiết 1 nhiệm vụ: hiển thị người thực thi trong phần Tiến trình của các giai đoạn


2. Tăng số người thực thi trong 1 giai đoạn lên 500


3. Cho phép người thực thi ở giai đoạn trước được kéo ngược nhiệm vụ

Để người thực thi giai đoạn trước có thể kéo ngược được nhiệm vụ khi nhiệm vụ đã chuyển sang giai đoạn sau, cài đặt tại giai đoạn đó cần có:

- Cài đặt Nhiệm vụ giai tự động chọn Để người nhận nhiệm vụ hiện tại quyết định


- Cài đặt Quản lý tùy chọn kéo ngược:

+ Các tùy chọn kéo ngược bắt buộc thiết lập cần có bước liền trước

+ Cho phép người thực thi ở giai đoạn liền trước chuyển ngược nhiệm vụ: Có

4. Thêm tính năng in nhiệm vụ mặc định theo form của hệ thống (HDSD)

- Để in được cần cài đặt Lựa chọn tùy chỉnh in + nhiêm vụ ở bước Done


5. Trang Quản lý workflows: phân loại quy trình theo từng Category


6. Trang báo cáo: Cập nhật thêm phân trang khi xem chi tiết dữ liệu trong báo cáo

https://basehelp.freshdesk.com/support/solutions/articles/63000275731

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.