Base Overtime: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Fri, 18 Tháng 11, 2022 tại 6:05 CH


1. Cập nhật form excel khi xuất dữ liệu tăng ca

Chia làm 2 loại: Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất hoặc theo ca


- Xuất dữ liệu tăng ca theo đề xuất:

+ Trường dữ liệu tùy chỉnh: Gộp các trường dữ liệu tùy chỉnh vào chung 1 ô, ngăn cách nhau bởi dấu gạch dọc

+ Tên chính sách: Bổ sung thêm cột này để biết đề xuất tăng ca được tạo từ chính sách nào

- Xuất dữ liệu tăng ca theo ca:

+ Ngày đề xuất tăng ca, Thời gian bắt đầu tăng ca, Thời gian kết thúc tăng ca, Loại ca

+ Số giờ tăng ca: 2 cột tổng số giờ tăng ca ngày và đêm

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.