Base Payroll: Cập nhật tính năng tháng 11/2022 in

Sửa đổi trên: Sat, 19 Tháng 11, 2022 tại 9:53 SA


1. Thêm biến overtime_hours để lấy số giờ tăng ca chưa nhân hệ số 


2. Cho phép Lấy cấu hình từ mẫu in bảng lương, in phiếu lương khi bảng lương đã Hoàn thành (Done)


3. Cập nhật API cho Payroll

Thêm 3 api lấy cycles, payrolls, records

https://documenter.getpostman.com/view/12068719/2s8YRmGrgf

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.