Base Workflow: Tạo báo cáo dữ liệu tùy chỉnh bằng Customized Dashboard in

Sửa đổi trên: Tue, 20 Tháng 12, 2022 tại 11:13 SA


Dashboard là một loại báo cáo mà người dùng có thể linh động tạo ra các biểu đồ theo nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp:
Ngoài các trường dữ liệu mặc định (default fields) có trong app, Dashboard còn cho phép người dùng tạo ra báo cáo với các trường dữ liệu tùy chỉnh, phần mà các báo cáo cố định trước đây chưa thể hỗ trợ. 

Do đó, tại Base Workflow, người dùng có thể tùy chỉnh tạo ra các báo cáo từ dữ liệu có sẵn được và sinh ra trong app, phục vụ các nhu cầu quản trị riêng biệt của mỗi doanh nghiệp


Để tạo báo cáo dữ liệu tùy chỉnh, bạn truy cập workflow.base.vn tìm kiếm app Base Workflow trên menu.

Bước 1: Vào chi tiết Workflow => Chọn "Báo cáo 

Bước 2: Chọn "Dashboard của quy trình" => "Tạo Dashboard", tạo Tên báo cáo và "Cập nhật" 


Bước 3: Tạo biểu đồ, lựa chọn các dạng hiển thị của biểu đồ 
- Column chart, là loại biểu đồ cột, với 2 trục dữ liệu X, Y
- Line chart, là loại biểu đồ đường, với 2 trục dữ liệu X, Y
- Donut chart, là loại biểu đồ tròn
- Number value, là loại biểu đồ dạng giá trị số


Bước 4: Lưu Dashboard để hoàn thành thao tác tạo báo cáo  
* Lưu ý:
- Trong một workflow, có thể có nhiều Dashboards, nhưng một Dashboard chỉ tồn tại ở một workflow.
- Trong một Dashboard có thể chứa nhiều Charts, nhưng một Chart chỉ có thể tồn tại ở một Dashboard.
- Bộ lọc Created date - lọc theo thời gian job được tạo ra 
- Bộ lọc Deadline - lọc theo deadline của job trong thời hạn được lọc.
- Tất cả mọi thay đổi về filter và sắp xếp vị trí của Chart trong Dashboard sẽ chỉ được update sau khi nhấn Save dashboard, nếu user thay đổi xong mà không save thì khi back ra vào lại mất hết thay đổi đó.
- Khi xoá Dashboard thì sẽ xoá hết tất cả các chart tạo ra nằm trong Dashboard đó

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.