Base Wework : Đánh giá công việc theo nhóm ,dự án / phòng ban. in

Sửa đổi trên: Tue, 31 Tháng 1, 2023 tại 7:54 SA


Bạn truy cập https://wework.base.vn/ hoặc biểu tượng Wework trên thanh App. Chọn dự án / phòng ban cần chỉnh sửa.
Lưu ý: Phần đánh giá này chỉ có quản lý dự án/phòng ban mới có thể thao tác chỉnh sửa , cập nhật được. 

I. Đánh giá công việc theo nhóm công việc của dự án / phòng ban. 

Để đánh giá nhóm công việc thì sẽ thao tác như sau:

Bước 1. Vào dự án/ phòng ban cần đánh giá nhóm công việc > Chọn chế độ xem "Dạng bảng "

Bước 2. Chọn vào biểu tượng mũi tên cạnh tên nhóm công và bấm " Cập nhật người đánh giá ".


Bước 3. Tag @username người đánh giá >> Cập nhật .

II . Đánh giá công việc theo dự án / phòng ban 
Bước 1. Vào dự án/ phòng ban cần đánh giá công việc theo dự án / phòng ban >> Tùy chỉnh >> Chỉnh sửa dự án/ phòng ban.

Bước 2. Tại mục Enabling required review task , bật yêu cầu đánh giá , thiết lập các thông tin 
về : người đánh giá, SLA cho người đánh giá , đánh giá công việc con , sau đó " Lưu lại ". Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.