Base Square: Cách tính Point và Gold trong Square in

Sửa đổi trên: Thu, 12 Tháng 1, 2023 tại 1:46 CH


 1. Tạo câu hỏi lần đầu tiên được 20 golds
 2. Tạo câu hỏi mới được 11 points
 3. Câu hỏi được vote lần đầu tiên được 10 golds
 4. Câu hỏi có thêm vote được 9 points
 5. Câu hỏi có thêm sao được 5 points
 6. Câu hỏi  đạt đến 100 lượt xem được 10 golds
 7. Câu hỏi đạt đến 200 lượt xem được 10 golds
 8. Câu hỏi có thêm câu trả lời được 10 points
 9. Câu hỏi được app admin chọn sang mục Tri thức được 25 points
 10. Trả lời được chấp nhận 9 golds
 11. Trả lời lần đầu tiên được 10 golds
 12. Trả lời được vote lần đầu tiên được 10 golds
 13. Câu trả lời có thêm vote được 6 points
 14. Chấp nhận câu trả lời của người khác lần đầu tiên được 5 golds
 15. Bài viết (wiki) có thêm vote được 9 points
 16. Phân đoạn trong 1 bài viết của Tri thức có thêm vote được 6 points
 17. Bài viết đạt đến 100 Bài viết  được 10 golds
 18. Bài viết  đạt đến 200 Bài viết được 10 golds
 19. Tài liệu trong Thư viện có thêm vote được 9 points
 20. Tài liệu  đạt đến 100 lượt xem được 10 golds
 21. Tài liệu đạt đến 200 lượt xem được 10 golds

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.