Base Timeoff: Các mã lỗi thường gặp khi thao tác trên Timeoff in

Sửa đổi trên: Mon, 24 Tháng 4, 2023 tại 2:22 CH


1. Quá số ngày phép còn lại • Nguyên nhân: Hệ thống báo lỗi: Bạn đang tạo đơn xin nghỉ phép 1 ngày, và trước đó đã tạo 1 đơn khác xin nghỉ khác đang chờ duyệt. (Tổng là 2 ngày. Trong khi đó bạn chỉ còn 1.3 phép. Vì vậy không tạo đơn được)
 • Phương án xử lý: Tìm lại đơn cũ đang chờ duyệt kia và nhấn Huỷ. Sau đó tạo đơn xin nghỉ mới


2. Tạo timeoff không chọn được ca


 • Nguyên nhân: Chưa phân ca cho nhân sự, hoặc đã phân ca nhưng chưa xuất bản 
 • Phương án xử lý: Phân ca lại cho nhân sự tại đây

3. Duyệt đơn báo PTO không hợp lệ

 • Nguyên nhân: 

- Người duyệt chưa được phân quyền vào app HRM trên Base account 

- Người tạo đơn chưa được gắn chính sách nghỉ phép

 • Phương án xử lý: 

Phân quyền vào app HRM trên Base account 

- Gắn chính sách nghỉ phép cho nhân sự

4. Duyệt đơn báo lỗi trùng ca


 • Nguyên nhân: Trong 1 ca làm việc, chỉ được chấp thuận 1 đơn timeoff

Do ngày 25/10 đã có 1 đơn xin nghỉ từ 9h-12h và đã được duyệt nên đơn đang chờ duyệt này bị trùng ca và ko duyệt được nữa


5. Tạo timeoff báo The system is temporarily.... 

Lỗi này thường gặp do tài khoản bị lỗi chưa được phân quyền vào app HRM

 • Nguyên nhân: Người tạo chưa được add vào là thành viên của HRM
 • Phương án xử lý: Phân quyền vào app HRM trên Base account

6. Lỗi NaN/NaN, không chọn được ngày xin nghỉ

 • Nguyên nhân: Do tiện ích mở rộng của trình duyệt web đang chặn hiển thị của Base
 • Phương án xử lý: Tắt extension hoặc dùng trình duyệt ẩn danh

7. Duyệt/Huỷ đơn lỗi The system is temporarity....

 • Nguyên nhân: Người duyệt chưa được add vào là thành viên của HRM
 • Phương án xử lý: Phân quyền vào app HRM trên Base account


8. Ca xin nghỉ quá ngắn - Shift ... is too short

 • Nguyên nhân: Do hệ thống chưa hỗ trợ tạo đơn timeoff xin nghỉ đối với ca qua đêm


9. HRM có phép nhưng Timeoff không có phép

 • Nguyên nhân: 

Người tạo chưa được add vào là thành viên của HRM

Người duyệt chưa được phân quyền vào app HRM trên Base account 

 • Phương án xử lý: Phân quyền vào app HRM trên Base account

10. Invalid standard points per day 


 • Nguyên nhân: Với lịch loại Dynamic, nếu Standard points per day = 0 thì sẽ hiển thị cảnh báo và chặn hành động tạo, duyệt, chỉnh sửa sau duyệt >> báo lỗi Invalid working hours per day 
 • Cách xử lý: Vào Base HRM >> Lịch làm việc >> Chọn đúng lịch cần xử lý và sửa lại Standard points per day 


11. Num_days invalid khi duyệt timeoff


 • Nguyên nhân: 

+ Với lịch loại Dynamic, nếu lúc duyệt timeoff bị báo lỗi Num_days thì tức là không có ca nào bên Schedule phù hợp với khung giờ đăng kí timeoff hoặc công chuẩn các ca = 0.

+ Với lịch loại Hourly, nếu lúc duyệt timeoff bị báo lỗi Num_day thì tức là không có ca nào bên Hourly phù hợp với khung giờ đăng kí trên timeoff. 

 • Cách xử lý: 

+ Với lịch loại Dynamic. vào Base Schedule >> Phân ca: kiểm tra lại ngày xin timeoff có ca nào được phân phù hợp hay không hoặc nếu có ca cần kiểm tra lại công chuẩn của ca.

+ Với lịch loại Hourly, Vào Base Hourly >> Phân ca: kiểm tra lại ngày xin timeoff có ca nào được phân phù hợp hay không 


12. Invalid working hours per day 

 • Nguyên nhân: Với loại Hourly: Nếu Working hours per day = 0 thì các timeoff loại nghỉ phép năm sẽ hiển thị cảnh báo và chặn hành động tạo, duyệt => báo lỗi "Invalid working hours per day"
 • Cách xử lý: Vào Base HRM >> Lịch làm việc >> Chọn đúng lịch cần xử lý và sửa lại Working hours per day13. Lỗi Invalid PTO/ Chưa có thiết lập ngày phép

 • Nguyên nhân: Do chưa thiết lập và thêm chính sách nghỉ phép hoặc chưa được phân quyền truy cập vào HRM trên Base Account
 • Cách xử lý:

- Chưa thiết lập ngày phép >> vào Base HRM >> thêm chính sách nghỉ phép cho account đó

- Chưa được phân quyền truy cập >> vào Base Account >> Ứng dụng: phân quyền truy cập HRM


Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.